Comptabilitat General Informatitzada

INFORMACIÓ GENERAL

Duració:
100 hores

Horari:
De dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 h

Calendari:
Del 04/11/19 al 05/12/19

CONTINGUTS COMPTABILITAT GENERAL

1. El Patrimoni
El Balanç de situació / Informació de la gestió / Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys
2. El procés comptable
Els comptes i el Pla General de *Contab / Els llibres comptables / Diari / Teoria del càrrec i de l’abonament
3. Tractament comptable de les existències
4. Tractament comptable de l’IVA
L’IVA com a impost sobre el consum final / Meritació de l’IVA. / Comptabilització de l’IVA
5. Amortitzacions
Comptabilització de les amortitzacions / Regulació Fiscal de les amortitzacions

CONTINGUTS COMPTABILITAT INFORMATITZADA

1. El procés comptable
Comptes Llibres / Seients comptable / Els documents final de la comptabilitat / Balanç de situació / Compte de Pèrdues i Guanys
2. El programa informàtic
Estructuració bàsica del programa de comptabilitat
3. Estructuració bàsica del programa de comptabilitat
4. Operativa del programa
Entrada de seients / Realització d’operacions especifiques / Consultes i obtenció d’informació / Tancament de l’exercici
5. Recordatori d’amortitzacions
Concepte i necessitat de l’amortització / Comptabilització de les amortitzacions / Regulació Fiscal de les amortitzacions / Comptabilització a amb el programa informàtic
6. Provisions i deterioracions de valor
Concepte de provisió i de deterioració de valor / Principals provisions en el *PGC / Principals deterioracions de valor en el *PGC / Regulació de les provisions i en l’Impost de Societats
7. Moneda estrangera

Apúntate aquí a lo cursos
GRATUITOS PARA TRABAJADORES Y PERSONAS DESOCUPADAS:

Nombre*:

Apellidos*:

Móvil*:

Teléfono fijo*:

E-mail*:

Verificación*: captcha

Acepto la política de privacidad.

*Campos obligatorios

COLISEUM le informa que los datos personales recogidos en esta solicitud serán tratados de forma estrictamente confidencial.