Nòmines i Seguretat Social

INFORMACIÓ GENERAL

Durada:
70 hores

Horari:
Dimarts, Dijous i Divendres de 09.00 a 14.00 hores

Calendari:
Del 05/11/19 al 05/12/19

CONTINGUTS NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL

1. El contracte de treball
2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
Butlletins de cotització. TC1 i TC2 / Elaboració i contingut
3. Rebut de salaris
4. Nòmines
L’elaboració de la nòmina bàsica / Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex en la nòmina / Liquidacions i indemnitzacions en diferents suposats
5. Cotització a la seguretat social
Les cotitzacions a la Seguretat Social / El càlcul de les bases de cotització / L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina / Els documents de cotització a la Seguretat Social
6. Inscripció de l’empresa en la seguretat social. Mútues patronals, llibres obligatoris
7. El règim especial dels treballadors autònoms
8. Llibres obligatoris
9. El calendari laboral
10. La contractació de treballadors
10.1. El contracte de treball. Característiques de les diferents modalitats
11. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes
12. Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments
13. L’expedient del treballador
14. Contractes bonificats
15. Tramitació
Rebut de salaris / nòmines / Impresos oficials / Conceptes salarials i normativa legal / Confecció del rebut de salari
16. El salari i la seva composició: salari basi, plus, complements, hores extres
17. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització …
Càlcul de cotitzacions / Cotització en períodes de baixa
18. Liquidacions
Baixes per contingències comunes i professionals / Retencions a compte de l’IRPF / Retribucions en espècie i el seu tractament / Incapacitat temporal i maternitat / Contractació a temps parcial / Cotització a la Seguretat Social / Impresos oficials i terminis de presentació / Emplenar TC-1, TC-2 / Tipus de cotització / Ajornaments i recàrrecs Sistema XARXA
19. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal
Fitxers treballadors / Processos de nòmines / Processos de Seguretat Social
Processos de l’IRPF / Tancaments. Informes i estadístiques

Apúntate aquí a lo cursos
GRATUITOS PARA TRABAJADORES Y PERSONAS DESOCUPADAS:

Nombre*:

Apellidos*:

Móvil*:

Teléfono fijo*:

E-mail*:

Verificación*: captcha

Acepto la política de privacidad.

*Campos obligatorios

COLISEUM le informa que los datos personales recogidos en esta solicitud serán tratados de forma estrictamente confidencial.