A COLISEUM oferim PREPARACIÓ INTENSIVA per a les oposicions com Auxiliars Administratius a la Generalitat de Catalunya 2019

INFORMACIÓ GENERAL

I. OFERTA D’OCUPACIÓ:
27/12/2018
VER DOGC
(https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7775/1718053.pdf)

II. PLACES: 812 places.
De les quals: Lliure: 772 / Discapacitats: 40

III. REQUISITS DE TITULACIÓ:
Graduat ESO o equivalència (Cicle Formatiu Grau Mitjà)
Per a ser admesos els aspirants han de reunir els següents requisits:

Ser espanyol o nacional d’algun dels altres Estats membres de la Unió Europea o nacional d’algun Estat al qual, en virtut dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, li sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols o dels nacionals d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho prevegi el corresponent tractat, el dels nacionals d’algun estat al qual, en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, li sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sempre que no estiguin separats de dret.

Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquin a les seves expenses.

Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat establerta de jubilació.

Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions de les places a cobrir.

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.

Estar en possessió de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (Nivell C). (O acreditar-los superant la prova establerta en l’oposició per a tal fi)Els aspirants que no tenen la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana de Nivell superior (C2) (aquests coneixements s’acrediten mitjançant la superació de la prova establerta en l’oposició o mitjançant la presentació d’un Certificat conforme ha cursat la primària i/o secundària i/o el batxillerat en l’Estat espanyol, un Diploma d’espanyol (Nivell Superior) o un Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedit per les Escoles Oficials d’Idiomes).

NOTA: Aquests requisits són orientatius, l’entitat convocant pot establir els que consideri més oportuns en cada convocatòria

IV. CONVOCATÒRIA:
Próximament

TEMARI

Segons la darrera convocatòria:

1. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA

Tema 1 / Constitució.
Constitució. Drets i garanties constitucionals. Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. Garanties constitucionals.

Tema 2 / Institucions estatals.
Institucions estatals i organització territorial de l’Estat. El cap d’Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes i les entitats locals.

Tema 3 / L’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Estatut d’autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.

Tema 4 / Institucions de la Generalitat de Catalunya.
Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

Tema 5 / Administració pública i ciutadania.
Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.

Tema 6 / Organització de l’Administració de la Generalitat.
Organització de l’Administració de la Generalitat. Principis de l’organització administrativa. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d’òrgans. L’Administració institucional o instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions.

Tema 7 / L’acte administratiu.
L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.

Tema 8 / El procediment administratiu
Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença dels ciutadans i ciutadanes.

Tema 9 / Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l’Administració.
Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 10 / Els contractes del sector públic.
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L’òrgan de contractació a l’Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic.

Tema 11 / Procediment de la contractació administrativa.
L’expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L’adjudicació del contracte.

Tema 12 / Gestió del patrimoni de la Generalitat.
L’activitat administrativa de foment. El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l’activitat de l’administració pública. L’activitat de foment.

3- GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

Tema 13 / Estructura i ordenació de l’ocupació pública.
Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registre General de Personal.

Tema 14 / Accés a l’ocupació pública, mobilitat i carrera professional.
Oferta pública d’ocupació. Selecció de personal. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.

Tema 15 / Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.

Tema 16 / Règim del personal laboral de l’Administració de la Generalitat.
Normativa laboral. Convenis col·lectius: conveni col·lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball.

4- GESTIÓ ECONOMICFINANCERA

Tema 17 / La comptabilitat pública.
La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya. La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.

Tema 18 / El pressupost de la Generalitat de Catalunya.
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.

Tema 19 / El pressupost per programes.
El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

Tema 20 / L’execució del pressupost.
L’execució del pressupost, modificacions i control pressupostari. Execució del pressupost. Execució de l’estat de despeses. Execució de l’estat d’ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris I les modificacions. El control pressupostari.

5. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Tema 21 / Les administracions públiques i la societat de la informació.
Protecció de dades de caràcter personal.Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal.

Tema 22 / Organització i qualitat.
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’Administració pública.

Tema 23 / Atenció al ciutadà i a la ciutadana.
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Tema 24 / Tractament i gestió de la documentació.
Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Tema 25 / Els documents administratius.
Redacció de documents administratius i tipologia de documents.

CURS DE PREPARACIÓ

Horari
Dissabtes de 09.00 a 14.00 h o Divendres de 16.00 a 21.00 h (a elegir)

Inici
Octubre 2019

Calendari
D’octubre 2019 a maig del 2020 (8 mesos)

El curs de preparació es cíclic. Si finalitzat el curs amb les dates proposades no s’ha fet la prova o no està programada encara perquè no ha sortit la convocatòria, es torna a començar la preparació de nou el mes de abril del 2020. En aquest supòsit, aquells alumnes que s’hagin incorporat amb retard al curs, podran continuar fins a veure el temari complet.
Si per qualsevol circumstància, la prova s’avancés abans de finalitzar el curs de preparació octubre 2019-maig 2020, s’ampliaria l’horari amb la condició de finalitzar el temari de preparació, abonant l’alumne la part proporcional que s’avanci.

PREU

Matrícula gratuïta

Pagament únic anticipat: 8 mesos * 115 € = 920 € (-20% descuento ppp) = 736 € (184 € d’estalvi)

(El pagament únic anticipat és sol per a aquells participants que iniciïn el curs a l’octubre de 2019. Aquells que es vagin incorporant al grup iniciat no podran pagar el curs de forma anticipada, hauran de fer-lo de forma de pagament mensual)

Pagament mensual: 8 mensualitats de 115 € (960 € total curs).

Important:

  •  Per a poder fer la reserva cal abonar la quota del primer mes de preparació + el cost total dels llibres del temari i dels qüestionaris (100 € aproximats) en efectiu i de forma anticipada.
  • I facilitar una fotocòpia de la llibreta bancària amb les dades bancàries per a domiciliar cada dia 1 de mes la mensualitat per a aquells que paguen el curs en la modalitat de pagament mensual.
  • Aquells que abonin el curs de forma anticipada, hauran d’abonar la quota total del curs + el cost total dels llibres del temari i dels qüestionaris (100 € aproximats) en efectiu i de forma anticipada

Apúntate aquí a la preparación de la OPOSICIÓN A ADMINISTRATIVOS DE LA GENERALITAT 2019:

Nombre*:

Apellidos*:

Móvil*:

Teléfono fijo*:

E-mail*:

Verificación*: captcha

*Campos obligatorios

COLISEUM le informa que los datos personales recogidos en esta solicitud serán tratados de forma estrictamente confidencial.