A COLISEUM oferim PREPARACIÓ INTENSIVA per a les oposicions com a Bombers a la Generalitat de Catalunya 2019

INFORMACIÓ GENERAL

I. OFERTA D’OCUPACIÓ:
28/12/2018
VER DOGC
(https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7776/1718229.pdf)

II. PLACES: 1000 places.
La Generalitat oferirà 250 noves places del cos de bombers cada any, durant quatre anys, Fins un total de 1000 places (+ informació).
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/316558/interior-presenta-proposta-relacio-condicions-laborals-dels-bombers-generalitat

III. REQUISITS DE TITULACIÓ:

Tenir complerts 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

Estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, graduat escolar, tècnic / a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic / a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior

Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents, d’acord amb la normativa aplicable.

NOTA: Aquests requisits són orientatius, l’entitat convocant pot establir els que consideri més oportuns en cada convocatòria.

IV. CONVOCATÒRIA:
Pròximament (2019)

TEMARI

Temari general

1. Legislació
La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.
2. Legislació
El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari.
3. Legislació
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte i àmbit d’aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

Temari específic
4. Legislació
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.
5. Física
Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l’energia.
6. Física del foc
Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.
7. Agents extintors
Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.
8. Mecànica
Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, torns, plans inclinats.
9. Química
Estats de la matèria i canvis d’estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.
10. Risc químic
Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.
11. Hidràulica
Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.
12. Mecànica vehicles
Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor.
13. Prevenció i protecció contra incendis
Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d’incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La ignifuga cio: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.
14. Atenció sanitària
Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardio respiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.
15. Construcció
Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Els plàstics.
16. Construcció
Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.
17. Electricitat
Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.
18. Cartografia
Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.
19. Geografia física
Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l’arc mediterrani.
20. Coneixement del territori català
Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.
21. Meteorologia
Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica. Humitat relativa i temperatura de rosada

CURS DE PREPARACIÓ

Horari
Dissabtes de 09.00 a 14.00 h o Divendres de 16.00 a 21.00 h (a elegir)

Inici
Octubre 2019

Calendari
D’octubre 2019 a juliol del 2020 (10 mesos)

El curs de preparació es cíclic. Si finalitzat el curs amb les dates proposades no s’ha fet la prova o no està programada encara perquè no ha sortit la convocatòria, es torna a començar la preparació de nou el mes de abril del 2020. En aquest supòsit, aquells alumnes que s’hagin incorporat amb retard al curs, podran continuar fins a veure el temari complet.
Si per qualsevol circumstància, la prova s’avancés abans de finalitzar el curs de preparació octubre 2019-juliol 2020, s’ampliaria l’horari amb la condició de finalitzar el temari de preparació, abonant l’alumne la part proporcional que s’avanci.

PREU

Matrícula gratuïta

Pagament únic anticipat: 10 mesos * 135 € = 1350 € (-20% descuento ppp) = 1080 € 

(El pagament únic anticipat és sol per a aquells participants que iniciïn el curs a l’octubre de 2019. Aquells que es vagin incorporant al grup iniciat no podran pagar el curs de forma anticipada, hauran de fer-lo de forma de pagament mensual)

Pagament mensual: 10 mensualitats de 135 € (1350 € total curs).

Important:

  •  Per a poder fer la reserva cal abonar la quota del primer mes de preparació + el cost total dels llibres del temari i dels qüestionaris (150 € aproximats) en efectiu i de forma anticipada.
  • I facilitar una fotocòpia de la llibreta bancària amb les dades bancàries per a domiciliar cada dia 1 de mes la mensualitat per a aquells que paguen el curs en la modalitat de pagament mensual.
  • Aquells que abonin el curs de forma anticipada, hauran d’abonar la quota total del curs + el cost total dels llibres del temari i dels qüestionaris (150 € aproximats) en efectiu i de forma anticipada

Apúntate aquí a la preparación de la OPOSICIÓN A BOMBEROS DE LA GENERALITAT 2019:

Nombre*:

Apellidos*:

Móvil*:

Teléfono fijo*:

E-mail*:

Verificación*: captcha

*Campos obligatorios

COLISEUM le informa que los datos personales recogidos en esta solicitud serán tratados de forma estrictamente confidencial.