A COLISEUM oferim PREPARACIÓ INTENSIVA per a les oposicions com a Guàrdia Civil 2019

INFORMACIÓ GENERAL

I. OFERTA D’OCUPACIÓ:
02/04/2019
VER DOGC
(https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4827.pdf)

II. PLACES: 2210 places.
Observació: De les 2.210 places d’accés lliure per a Caps i Guàrdies, es reserven 884 per a Tropa i Marineria. A més a més, en promoció interna s’ofereixen 80 places per a Oficials i 400 places per a Suboficials.

III. REQUISITS:
a. Tenir la nacionalitat Espanyola
b. No estar privat dels drets civils
c. No tenir antecedents penals
d. No estar sotmès a algun procediment judicial per delicte dolós com processat, investigat judicialment o acusat amb declaració d’obertura de judici oral corresponent
e. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l’exercici de funcions públiques
f. Tenir complerts divuit (18) anys en l’any 2019. A aquests efectes s’entén que reuneix aquesta condició l’aspirant que compleixi 18 anys durant l’any 2018, encara que la seva incorporació a una escala quedarà supeditada a tenir complerta aquesta edat.
g. No superar durant l’any 2019 l’edat de quaranta (40) anys (no tenir complerta, ni complir durant l’any 2019 l’edat de 41 anys)
h. Posseir l’aptitud psicofísica necessària per a cursar els respectius plans d’estudis, que serà acreditada mitjançant la superació del reconeixement i les proves que es determinin en aquesta convocatòria.
i. Estar en possessió dels requisits d’accés requerits en el Sistema Educatiu Espanyol per accedir als ensenyaments conduents a cicles formatius de Formació Professional de Grau Mitjà:
j. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un nivell acadèmic superior
k. Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial.
l. Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
m. Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, o la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

IV. CONVOCATÒRIA:
Pròximament 2020 – 2021
(Veure exemple convocatòria 2018) https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4827.pdf
TIPO: El procediment selectiu és el d’oposició.
FASE DE OPOSICIÓN:(Segons la convocatòria anterior)
La fase de concurs consistirà en la valoració dels mèrits del admès a les proves, justificats d’acord amb l’apèndix I d’aquest annex. La puntuació d’aquesta fase estarà compresa entre un mínim de zero (0) i un màxim de quaranta (40) punts.

TEMARI

Segons la darrera convocatòria:

APÉNDIX “A” (Ordre de 9 d’abril de 1996)

A) Ortografia
Prova d’ortografia sobre un text en la llengua espanyola oficial de l’Estat.

B) Coneixements

B.1. Ciències jurídiques
1. La Constitució Española de 1978. Característiques generales i principis inspiradors. Estructura. Títol preliminar.
2. Títol I. Drets i deures fonamentals.
3. Títol II. La Corona.
4. Títol III. Les Corts Generals.
5. Títol IV. El Govern i la Administració.
6. Títol V. Relacions entre el Govern i les Corts Generals.
7. Títol VI. El Poder Judicial.
8. Títol VIII. Organització territorial de l’Estat.
9. Títol IX. Tribunal Constitucional.
10. Títol X. Reforma constitucional.
11. Dret Penal. Concepte. Principis generals del Dret. Concepte de delicte i falta. Dolo i culpa. Subjectes i objecte de delicte. Persones responsables de delictes i faltes. Graus punibles de perpetració de delictes i faltes. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.
12. Delictes contra l’Administració Pública. Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals.
13. El Dret Processal Penal. La Llei d’enjudiciament criminal i el Procés Penal. Jurisdicció i competència. Primeres diligències. L’acció penal. Concepte de denúncia. Obligació de denunciar. La denúncia. Formalitats i efectes. La querella.
14. La Policia Judicial. Composició. Missió. Forma d’actuació. Dependència i relació amb les autoritats judicials.
15. La detenció: Els que i quan poden aturar. Terminis, Procediment d ‘ “habeas corpus”. Entrada i escorcoll en lloc tancat.
16. Dels Cossos i Forces de Seguretat. Principis bàsics d’actuació. Disposicions estatutàries comunes. Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Funcions. Competències. Estructura policial a Espanya. Cossos dependents del Govern de la nació. Cossos dependents de les comunitats autònomes i de les Comunitats Locals.
17. El Cos de la Guàrdia Civil. Naturalesa militar. Estructura. Dependències. Funcions.
18. Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. Objecte. Àmbit i principis generals. De les administracions públiques i les seves relacions. Òrgans. Dels interessats. L’activitat de les administracions públiques.
19. Disposicions i actes administratius. Disposicions generals sobre els procediments administratius. Revisió dels actes en via administrativa. Potestat sancionadora. La responsabilitat de les administracions públiques, de les seves autoritats i altre personal al seu servei. El recurs contenciós-administratiu.

B.2. Matèries socio-culturals
20. Protecció civil. Definició. Fonament jurídic. Principis informadors de la protecció civil. Participants. Classificació de les situacions d’emergència. Esquema jeràrquic. Funcions de la protecció civil.
21. Organitzacions internacionals. Evolució històrica. Concepte i caràcters de les organitzacions internacionals. Classificació. Naturalesa, estructura i funcions: Nacions Unides, Consell d’Europa, Unió Europea i Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord.
22. Drets humans. La Declaració Universal de Drets Humans. Drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals. Els pactes internacionals de drets humans. La Comissió de Drets Humans: ^ Procediments de protecció. El Consell d’Europa. La Carta de Torí. La Convenció de Roma: Procediments de protecció.
23. Ecologia. Funcions de relació dels éssers vius. El medi ambient. Factors físics: Sòl, llum, temperatura i humitat. Factors biològics. Associacions. Població i comunitat. Ecosistema. Components. Tipus: Terrestre i aquàtic. L’equilibri ecològic. Agressions al medi ambient. Contaminació. Residus.

B.3. Matèries tècnico-científiques
24. Electricitat i electromagnetisme. Corrent elèctric. Tensió, intensitat i resistència. Llei d’Ohm. Associació de components elèctrics. Caiguda de tensió. Energia del corrent elèctric. Potència elèctrica. Magnetisme. Camp magnètic. Flux magnètic. Permeabilitat magnètica. Camp magnètic creat pel corrent elèctric. Sol, electroimant i relé. Força electromotriu induïda. Força electromotriu d’autoinducció.
25. Transmissions. Els elements de les comunicacions. Espectre de freqüències. Concepte de malla i canal de treball. Dificultats en l’enllaç en malla en VHF i UHF. Serveis d’usuari o modes de treball. Transmissors i receptors de ràdio (AM i FM). Equips repetidors. Les ones electromagnètiques. Propagació i abast. Antenes. Fonts d’alimentació.
26. Automobilisme. Mecànica de l’automòbil. Motors: Classes. Cilindres. Temps. Reglatges. Motor dièsel. Pistó. Biela. Cigonyal. Volant. Càrter. Motor de dos temps. Alimentació en motors d’explosió i dièsel. Lubricació. Refrigeració. Mecanismes de transmissió. Suspensió. Direcció. Frens. Electricitat de l’automòbil. Sistemes d’encesa. Dinamo. Alternador. Bateria. Motor d’arrencada. Distribució.
27. Informàtica. Introducció a la informàtica. Funcions i fases d’un procés de dades. L’ordinador i les seves unitats d’entrada, càlcul i sortida. Concepte de programa i tipus. Concepte del sistema operatiu i les funcions. Emmagatzematge de la informació: Concepte de fitxer.
28. Topografia. Elements geogràfics: Eix terrestre, pols, meridià, paral·lel, equador, punts cardinals, coordenades geogràfiques, azimut i rumb. Unitats geomètriques de mesura: Unitats lineals, escales numèrica i gràfica, unitats angulars. Representació del terreny: Planimetria i altimetria, classes de terreny, accidents del terreny, sistema de plans acotats, pendent entre dos punts.

C) Llengua estrangera
Prova de comprensió escrita i ortografia sobre un text en anglès.

APÈNDIX II – PROVES D’APTITUD FÍSICA
Les proves es realitzaran en l’ordre que, en cada moment, determini el tribunal de selecció.
• PROVA DE VELOCITAT. Cursa de 50 metres en pista amb sortida a peu. Haurà de cobrir aquesta distància en temps no superior a 8,30 segons per homes i a 9,40 segons per dones. Es permeten dos intents.
• PROVA DE RESISTÈNCIA MUSCULAR. Cursa de 1.000 metres en pista amb sortida a peu. Aquesta distància es cobrirà en temps no superior a 4 minuts 10 segons per a homes i a 4 minuts 50 segons per a dones. Un únic intent.
• PROVA EXTENSORA DE BRAÇ. Es realitzarà situant-se l’executant en posició de decúbit pron. Col·locarà els palmells de les mans en la posició més còmoda mantenint els braços perpendiculars a terra i a l’amplada de les espatlles. Des d’aquesta posició realitzarà una extensió de braços completa començant l’exercici des d’aquesta posició. Es comptabilitzarà com a efectuada una extensió quan es toqui amb la barbeta a terra i es torni a la posició de partida, mantenint en tot moment cap, espatlles, esquena i cames en prolongació. No serà vàlida l’extensió dels braços que no sigui simultània o en la qual es doni suport a terra part del cos diferent de la barbeta, punta dels peus i mans. El nombre d’extensions que es realitzin no serà inferior a divuit per a homes i a catorze per a dones. Durant l’exercici es permet un descans, en qualsevol moment, sempre que aquest es realitzi en posició de terra inclinada cap endavant. La zona de contacte de la barbeta podrà almohadillarse amb un gruix no superior a sis centímetres. Es permetran dos intents espaiats per permetre la recuperació de l’executant.
• PROVA DE NATACIÓ. Recorregut de 50 metres en piscina. Situat l’executant a peu, a la vora de la piscina, es llançarà a l’aigua i efectuarà el recorregut amb estil lliure i sense suport en un temps no superior a 70 segons per a homes i a 75 segons per a dones. Un únic intent.

APÈNDIX “B”
(Ordre de 9 d’abril de 1996) Quadre mèdic d’exclusions per a ingrés en el Cos de la Guàrdia Civil

A) CAPACIDAD FÍSICA GENERAL
• 1. Talla inferior a 165 centímetres en homes i 160 centímetres en dones, o superior a 203 centímetres en bipedestació. (Modificat per l’Ordre PRE/735/2007, de 27 de març)
• 2. Perímetre toràcic inferior a la meitat de la talla.
• 3. Obesitat superior al 20 per 100 o primesa inferior al 20 per 100 del pes ideal, sent el peso ideal en quilograms = 0,75 x (talla en centímetres – 150) 50.
• 4. Pèrdua o alteració, total o parcial, congènita o adquirida de qualsevol part del cos, que menyscabi la morfologia general.

CURS DE PREPARACIÓ

Horari
Dissabtes de 09.00 a 14.00 h o Dimarts de 16.00 a 21.00 h (a escollir)

Inici
Octubre 2019

Calendari
D’octubre 2019 a juny del 2020 (9 mesos)

El curs de preparació és cíclic. Si finalitzat el curs amb les dates proposades no s’ha fet la prova o no està programada encara perquè no ha sortit la convocatòria, es torna a començar la preparació de nou en el mes de maig del 2020. En aquest supòsit, aquells alumnes que es hagin incorporat amb retard al curs, podran continuar fins a veure el temari complet.
Si per qualsevol circumstància, la prova s’avancés abans de finalitzar el curs de preparació octubre 2019 – juny 2020, s’ampliaria l’horari per tal de finalitzar el temari de preparació, abonant l’alumne la part proporcional que s’avanci.

PREU

Matrícula gratuïta

Pagament únic anticipat: 9 mesos * 115 € = 1035 € (-20% descuento ppp) = 828 € 

(El pagament únic anticipat és només per a aquells participants que iniciïn el curs a l’octubre de 2019. Aquells que es vagin incorporant al grup iniciat no podran pagar el curs de forma anticipada, hauran de fer-ho de forma de pagament mensual)

Pagament mensual: 9 mensualitats de 115 € (1035 € total curs).

Important:

  •  Per a poder fer la reserva cal abonar la quota del primer mes de preparació + el cost total dels llibres del temari i dels qüestionaris (150 € aproximats) en efectiu i de forma anticipada.
  • I facilitar una fotocòpia de la llibreta bancària amb les dades bancàries per a domiciliar cada dia 1 de mes la mensualitat per a aquells que paguen el curs en la modalitat de pagament mensual.
  • Aquells que abonin el curs de forma anticipada, hauran d’abonar la quota total del curs + el cost total dels llibres del temari i dels qüestionaris (150 € aproximats) en efectiu i de forma anticipada

Apúntate aquí a la preparación de la OPOSICIÓN A GUARDIA CIVIL 2019:

Nombre*:

Apellidos*:

Móvil*:

Teléfono fijo*:

E-mail*:

Verificación*: captcha

*Campos obligatorios

COLISEUM le informa que los datos personales recogidos en esta solicitud serán tratados de forma estrictamente confidencial.