A COLISEUM oferim PREPARACIÓ INTENSIVA per a les oposicions a Mossos d’Esquadra a la Generalitat de Catalunya 2020

INFORMACIÓ GENERAL

I. OFERTA D’OCUPACIÓ:
 

Actualment no hi ha cap convocatòria en la qual pugueu participar.
En aquest moment s’està executant la convocatòria 46/19, la qual es va publicar al DOGC el passat 9 de gener.

II. PLACES:
III. REQUISITS DE TITULACIÓ:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Tenir el títol de batxiller, de tècnic o un altre d’equivalent o superior.
d) Tenir una alçada mínima d’1,65 els homes i d’1,60 les dones, i complir el requisit d’índex de massa corporal de Quetelet entre 18,5 i 30.
e) No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica de les detallades a les bases.
f) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
g) No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitat autònomes.
h) Pagar la taxa d’inscripció establerta a les bases.
i) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
j) Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

IV. CONVOCATÒRIA:
Pròximament (2020-2022)
(Veure exemple de convocatòria) https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=838743&language=ca_ES

SISTEMA DE SELECCIÓ:
El sistema de selecció de la convocatòria és el d’oposició lliure.

FASES:
La convocatòria consta de tres fases:

– Primera fase: oposició
– Segona fase: formació
– Tercera fase: practiques

L’oposició consisteix en la realització de proves selectives, obligatòries i eliminatòries.

Primera prova: coneixements i tests psicotècnics

– Subprova de coneixements: qüestionari de 30 preguntes tipus test sobre el contingut del qüestionari de 30 preguntes tipus test sobre el contingut del temari.
– Subprova aptitudinal: tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.
– Subprova de personalitat: test orientat a avaluar els trets de personalitat així com l’adaptació personal i social.

Segona prova: física

– Comprovació de tatuatges
– Comprovació de les dades antropomètriques

https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/acces_al_cos/ingres_al_cos_de_mossos_desquadra/Prova-fisica/

Tercera prova: adequació psicoprofessional

Seran convocades a la realització de la prova d’adequació psicoprofessional les 3.200 persones que, d’entre les persones aptes a la prova física, hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la puntuació de la primera i de la segona prova.

En cas d’empat de puntuació en la posició 3.200, seran convocades a la realització de la prova d’adequació psicoprofessional totes les persones empatades en aquesta puntuació.

La prova d’adequació psicoprofessional consisteix en la realització d’un test psicotècnic i d’una entrevista orientats a avaluar l’adequació de les característiques de la persona participant en relació amb les funcions a desenvolupar.

A l’inici d’aquesta prova les persones participants hauran d’emplenar un qüestionari sobre aspectes relacionats amb el curriculum vitae i els interessos professionals. Les dades que consten en aquest qüestionari serveixen únicament com a element de suport a la prova d’adequació psicoprofessional.

El dia de la realització de l’entrevista les persones participants han d’entregar una fotografia actual en format carnet.

La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte. Per superar-la s’ha d’obtenir la qualificació d’apte. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

Quarta prova: coneixements de llengua catalana

La realització d’aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no n’estiguin exemptes.

La prova de coneixements de llengua catalana consta de dues parts:

Primera part: s’hi avaluen el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 180 paraules, com a mínim, i els coneixements pràctics de llengua per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats, en un grau adequat, amb les funcions pròpies de les places objecte d’aquesta convocatòria.

Segona part: consisteix en la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes proposats a fi d’avaluar l’expressió oral.

Aquesta prova té una durada màxima d’1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 10 minuts per a la segona part.

La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte. Per superar-la s’ha d’obtenir la qualificació d’apte. Per ser declarat apte s’ha d’obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

Quin nivell de coneixements de llengua catalana es demana?
El nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior de conformitat amb el que estableix la normativa vigent.

Com es pot quedar exempt de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana?
Presentant la documentació acreditativa del nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior.

En què consisteix la fase de formació?
Consisteix en la superació d’un curs selectiu de formació bàsica per a policies d’una durada no superior a 1350 hores. En aquest curs s’avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

En què consisteix la fase de pràctiques?
Consisteix en la realització d’unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d’un mínim de 12 mesos de durada, dividides en períodes avaluables de 3 mesos, que tenen també caràcter selectiu. Es realitzen prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia.

TEMARI

Resolució INT/1219/2017 RESOLUCIÓN INT/1219/2017, de 29 de maig, per la qual s’aprova i es fa públic el temari de la convocatòria mitjançant oposició lliure per a cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra.
https://portaldogc.gencat.cat/utilseadop/pdf/7382/1615599.pdf

Àmbit A
Coneixements de l’entorn
Tema A.1 Història de Catalunya (part I):

1. L’antiguitat a Catalunya.
2. La Catalunya romana.
3. El naixement de Catalunya.
4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).
5. L’expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).
6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).
7. Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).
8. La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre.
9. Les transformacions del segle XVIII.

Tema A.2 Història de Catalunya (part II):
1. El segle XIX: la crisi de l’Antic règim i la construcció de l’Estat liberal.
2. Catalunya, la industrialització i l’obrerisme.
3. La restauració borbònica i el catalanisme polític.
4. El primer terç del segle XX (1898-1931).
5. La República i la Guerra Civil.
6. La dictadura franquista.
7. La Transició i la recuperació de l’auto
8. La Catalunya del segle XXI.

Tema A.3 Història de la policia a Catalunya
1. Les forces de seguretat i la seva història.
2. L’origen dels Mossos d’Esquadra. 3. Transformacions policials durant el segle XIX.
3. La policia durant les primeres dècades del segle XX.
4. La policia i la democràcia.

Tema A.4 Àmbit sociolingüístic
1. Història de la llengua.
2. Varietats lingüístiques.
3. La llengua aranesa.
4. Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana.

Tema A.5 Marc geogràfic de Catalunya
1. Situació i divisió administrativa.
2. El relleu.
3. Els climes a Catalunya.
4. La xarxa hidrogràfica.
5. La vegetació.
6. La població.

Tema A.6 Entorn social a Catalunya
1. La migració a Catalunya i fluxos migratoris.
2. Les polítiques públiques en matèria d’immigració.
3. Models d’integració i marcs de convivència en la societat multicultural.
4. Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats.
5. Els serveis socials a Catalunya.

Tema A.7 Les tecnologies de la informació en el segle XXI
1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses .
2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
3. Seguretat de la informació.
4. L’Administració electrònica. Signatura electrònica.
5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials

Àmbit B
Institucional

Tema B.1 L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)
1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.
2. Contingut i estructura.
3. Els drets, els deures i els principis rectors.
4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.
5. La competència en matèria de seguretat pública establerta a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Tema B.2 Les institucions polítiques de Catalunya
1. La Generalitat de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya.
3. La Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4. El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
5. Altres institucions estatutàries.

Tema B.3 L’ordenament jurídic de l’Estat
1. L’ordenament jurídic.
2. La Constitució espanyola.
3. La llei.
4. Les normes amb rang de llei.
5. El reglament.
6. Els tractats internacionals.

Tema B.4 Els drets humans i els drets constitucionals
1. Les declaracions de drets humans.
2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.
3. La titularitat dels drets constitucionals.
4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.
5. Les garanties normatives.
6. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.
7. Les garanties jurisdiccionals.
8. La suspensió dels drets constitucionals.

Tema B.5 Les institucions polítiques de l’Estat
1. Les Corts Generals.
2. El Govern.
3. La Corona.
4. Altres institucions de l’Estat.

Tema B.6 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional
1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.
2. El Consell General del Poder Judicial.
3. El Ministeri Fiscal.
4. El Tribunal Constitucional.

Tema B.7 L’organització territorial de l’Estat
1. Els models d’organització territorial.
2. El model territorial a la Constitució espanyola de 1978.
3. Les comunitats autònomes.
4. Els municipis.
5. Les províncies.
6. Les comarques.
7. Les vegueries.

Tema B.8 La Unió Europea
1. Origen històric de la Unió Europea.
2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.
3. Institucions comunitàries.

Àmbit C
De seguretat i policia

Tema C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat
1. Definició de competència.
2. La competència en matèria de seguretat.

Tema C.2 El Departament d’Interior
1. Funcions del Departament d’Interior.
2. Estructura del Departament d’Interior.
3. La Direcció General de la Policia.
4. La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
5. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
6. El Servei Català de Trànsit.
7. El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Tema C.3 La coordinació policial
1. El concepte de coordinació policial.
2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat. La coordinació amb les policies locals de Catalunya.
3. Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
4. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.
5. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d’informació Schengen (SIS).

Tema C.4 El marc legal de la seguretat
1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d’actuació.
2. La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Funcions, àmbit territorial d’actuació i estructura.
3. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions.

Tema C.5 El Codi deontològic policial
1. La deontologia policial.
2. El Codi europeu d’ètica de la policia.
3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.

Àmbit D
Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social
a) Catalunya
b) Estat espanyol.
c) Internacional.

Guia d’estudi per a l’accés a la categoria de mosso/a del cos de Mossos d’Esquadra
Ja està disponible la nova edició de la guia d’estudi per a l’accés a la categoria de mosso/a del cos de Mossos d’Esquadra. Edició actualitzada gener de 2019.
https://mossos.gencat.cat/web/.content/home/01_els_mossos_desquadra/ingresCos/Escala-bAsica/46_19_mossoa_2019/02_guia/Guiamossos_web_2019.pdf

CURS DE PREPARACIÓ

Horari
Dissabtes de 09.00 a 14.00 h o Dijous de 16.00 a 21.00 h (a triar)

Inici
Octubre 2019

Calendari
D’octubre 2019 a juny del 2020 (9 mesos)

El curs de preparació és cíclic. Si finalitzat el curs amb les dates proposades no s’ha fet la prova o no està programada encara perquè no ha sortit la convocatòria, es torna a començar la preparació de nou el mes de juliol del 2020. En aquest supòsit, aquells alumnes que s’hagin incorporat amb retard al curs, podran continuar fins a veure el temari complet.
Si per qualsevol circumstància, la prova s’avancés abans de finalitzar el curs de preparació octubre 2019 – juny 2020, s’ampliaria l’horari amb la condició de finalitzar el temari de preparació, abonant l’alumne la part proporcional que s’avanci

PREU

Matrícula gratuïta

Pagament únic anticipat: 9 mesos * 115 € = 1035 € (-20% descompte per ràpid pagament) = 828 €

(El pagament únic anticipat és sol per a aquells participants que iniciïn el curs a l’octubre de 2019. Aquells que es vagin incorporant al grup iniciat no podran pagar el curs de forma anticipada, hauran de fer-lo de forma de pagament mensual)

Pagament mensual: 9 mensualitats de 115 € (1035 € total curs).

Important:

  • Per a poder fer la reserva cal abonar la quota del primer mes de preparació + el cost total dels llibres del temari i dels qüestionaris (150 € aproximats) en efectiu i de forma anticipada.
  • I facilitar una fotocòpia de la llibreta bancària amb les dades bancàries per a domiciliar cada dia 1 de mes la mensualitat per a aquells que paguen el curs en la modalitat de pagament mensual.
  • Aquells que abonin el curs de forma anticipada, hauran d’abonar la quota total del curs + el cost total dels llibres del temari i dels qüestionaris (150 € aproximats) en efectiu i de forma anticipada.

Apúntate aquí a la preparación de la OPOSICIÓN A MOSSOS D'ESQUADRA 2020:

Nombre*:

Apellidos*:

Móvil*:

Teléfono fijo*:

E-mail*:

Verificación*: captcha

*Campos obligatorios

COLISEUM le informa que los datos personales recogidos en esta solicitud serán tratados de forma estrictamente confidencial.