A COLISEUM oferim PREPARACIÓ INTENSIVA per a les oposicions com a Policia Local o Guàrdia Urbana 2020 (Ajuntament de Barcelona i resta de municipis de Catalunya)

 

INFORMACIÓ GENERAL

I. OFERTA DE FEINA:

Actualment no hi ha cap convocatòria, nombrosa en quan a nombre de places, en la qual pugueu participar de Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

Si que surten convocatòries puntuals de ajuntaments sobre places locals de Guardia Urbana o Policia Local.
En aquest moment s’està executant la convocatòria que va sortir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7829 – 13.3.2019 amb número de Expedient 150/2019.

II. PLACES:

III. REQUISITS:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
b) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord amb el que determina la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
d) Posseir el títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
f) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i de 1,70 m els homes, la qual cosa serà comprovada en les proves mèdiques.
g) No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
h) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.
i) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2. La presentació d’aquest permís podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d’acord amb l’article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
j) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana.
k) Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada.
l) Haver satisfet la taxa d’inscripció per a la categoria corresponent, d’acord amb els imports i les exempcions que es detallen

IV. CONVOCATÒRIA:
Próximament (2020)
(Veure exemple de convocatòria) https://apidocs.barcelona.cat/convocatoria_pro/doc/95222087/bases%20233%20plazas%20Agente%20de%20la%20GUB.pdf

SISTEMA DE SELECCIÓ:
El sistema de selecció d’aquesta convocatòria és el d’oposició, i s’articula en torn lliure.

FASES:
La convocatòria consta de 3 fases:

– Primera fase: oposició
– Segona fase: formació
– Tercera fase: practiques

L’oposició consisteix en la realització de proves selectives, obligatòries i eliminatòries.
Aquesta fase estarà formada per sis proves obligatòries i eliminatòries (prova cultural i teòrica, tests aptitudinals, prova de català, prova d’aptitud física, proves de personalitat i competències, i proves mèdiques)

Primera prova: Cultural i teòrica (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consistirà en desenvolupar i superar cadascun dels dos exercicis que es descriuen a continuació.

a) Primer exercici: Cultura General.

Té per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a aquesta convocatòria.

Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes), un 50% relatives a coneixements de cultura general i un 50% relatives a coneixements sobre l’actualitat política, econòmica, social i cultural.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d’una resposta correcta.

Aquest exercici serà qualificat de 0 a 12 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 6 punts, i per tant ja no es puntuarà el segon exercici.

b) Segon exercici: Teòric.

Consistirà en contestar, en un període màxim d’una hora, un qüestionari de preguntes tipus test (màxim 75 preguntes) relaciones amb el temari que figura a l’annex 2.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d’una resposta correcta.

Aquest exercici serà qualificat de 0 a 12 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 6 punts.

Segona prova: Tests aptitudinales (obligatòria i eliminatòria).

Consisteix en l’administració de tres tests adreçats a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants. Aquests tests valoraran l’aptitud verbal, numèrica i el raonament abstracte, respectivament. Les proves aplicades estan formades per tests objectius que compleixen els requisits de validesa i fiabilitat i han estat baremades, estandarditzades i tipificades en una àmplia mostra de població que permet garantir la confiança en els resultats obtinguts.

El sistema de puntuació tindrà una distribució del 40% en l’aptitud verbal, 20% en la numèrica i 40% en el raonament abstracte, que representa la valoració de la importància relativa de cada factor i de cada test en la puntuació final. Cadascun d’aquests exercicis serà valorat de 0 a 10 punts i després, la nota obtinguda es transformarà d’acord amb els percentatges indicats en aquest paràgraf.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

Tercera prova: Prova de català. (obligatòria i eliminatòria).

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Quedaran exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.5. d’aquesta convocatòria.

La prova consta de dues parts:

Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats en grau adequat amb les places objecte de la convocatòria.

Segona part: S’avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

La durada màxima d’aquest exercici serà de 90 minuts, per la primera part, i de 10 minuts per la segona part.
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

Quarta prova: Prova d’ aptitud física (obligatòria i eliminatòria).

Les persones aspirants que hagin superat les tres proves anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació en funció del sumatori de les qualificacions obtingudes a les proves puntuables. Un cop ordenades, només passaran a la 4a prova les 900 persones aspirants millor classificades.

Objecte de la prova. Aquesta prova consta de 3 exercicis físics que tenen per objecte comprovar, entre d’altres, la força estàtica màxima, la potència aeròbica màxima i l’agilitat de les persones aspirants.

Cinquena prova: Proves de personalitat i de competències (obligatòria i eliminatòria).

Les persones aspirants que hagin superat les quatre proves anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves puntuables. Un cop ordenades, només passaran a la 5a prova les 600 persones aspirants millor classificades.

En cas d’empat a la posició 600,passaran a la 5a prova totes aquelles persones empatades en aquesta posició.

Aquesta prova consistirà en la realització de tres qüestionaris i una entrevista que mesuraran els trets de personalitats bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la seva adaptació personal i social a l’entorn i el seu grau d’adequació al següent perfil competencial: habilitats socials, transmissió d’informació, solució de problemes, interès i iniciativa, responsabilitat, flexibilitat i polivalència, dedicació, capacitat tècnica i autocontrol i resistència a la pressió.

Els qüestionaris que s’administraran són: Un de competències professionals, un de trets de personalitat i un de trets clínics.

Realitzats els qüestionaris, els elements explorats en aquests s’integraran i es contrastaran en la posterior entrevista per determinar l’adequació de la persona aspirant al perfil competencial exposat en aquestes bases.

Cada una de les competències avaluades serà valorada amb 0 punts, 1 punt o 2 punts. Per tal de superar la prova la persona aspirant haurà de complir dos requisits:

– Obtenir una puntuació superior a 0 punts en totes les competències.
– Obtenir una puntuació igual a 2 punts en tres o més competències.

Aquesta prova és obligatòria i tindrà caràcter eliminatori, les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

Sisena prova: Proves mèdiques (obligatòries i eliminatòries).

Del total de persones aspirants declarades com a aptes a la 5a prova, realitzaran les proves mèdiques el nombre de persones que el Tribunal determini, classificades segons l’ordre de puntuació.

Aquesta prova és obligatòria, tindrà caràcter eliminatori i les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

Consistirà en un reconeixement mèdic, realitzat per personal mèdic col·legiat, per comprovar que no es detecta en les persones aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

Fase de formació (curs selectiu)

Consisteix en la superació del curs de Formació Bàsica de Policia que organitza l’Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Queden exempts de fer-lo les persones aspirants que aportin la certificació d’haver-lo superat amb anterioritat. En el seu cas, aquest document acreditatiu s’haurà d’entregar en el termini màxim dels vint dies naturals a que fa referència l’anterior base 8.

El Tribunal podrà disposar de la incorporació de la persona coordinadora del curs impartit a l’Escola de Policia de Catalunya com assessora especialista.

Durant el curs a l’Escola de Policia de Catalunya les persones alumnes poden ser sotmeses a les proves mèdiques que s’estimin oportunes, entre les quals es durà a terme una analítica de sang i/o d’orina, per comprovar que cap d’elles no es troba inclosa en alguna de les causes d’exclusió mèdica.

El curs selectiu el valorarà l’Escola de Policia de Catalunya. Qui no el superi, quedarà exclòs/a del procés selectiu.

Fase de pràctiques

Les persones aspirants que hagin aprovat el curs de l’Escola de Policia de Catalunya (EPC), hauran de superar un període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada a les Unitats Operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona a les quals siguin assignades.

Per tal de determinar el destí de pràctiques, l’ordre de prelació vindrà determinat pel sumatori de les puntuacions obtingudes en la fase d’oposició més la de la fase de formació, ordenades de major a menor.

Al llarg d’aquest temps, l’avaluació es desenvoluparà en dos períodes i dues Unitats diferents. En cada cas, les persones aspirants disposaran d’un tutor/a per tal d’avaluar el seu procés de pràctiques.

Les persones aspirants seran avaluades al final de cada període pel seu tutor/a mitjançant un informe d’avaluació que recollirà el nivell de coneixements assolits per la persona aspirant en el seu lloc de treball, així com les característiques personals d’adaptació a l’organització i a la tasca policial; en aquest sentit es valorarà les competències següents: Habilitats socials, transmissió d’informació, solució de problemes, interès i iniciativa, responsabilitat, flexibilitat i polivalència, dedicació, autocontrol i resistència a la pressió i capacitat tècnica.

Aquesta darrera es desglossarà en les competències tècniques: Policia administrativa, seguretat ciutadana, policia de trànsit i policia assistencial.

Finalitzada la fase de pràctiques, la valoració final de cada persona aspirant serà exposada al Tribunal, que establirà la qualificació d’apte/a o no apte/a.

TEMARI

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L’estructura territorial de l’Estat: “Principis generals i l’Administració Local”.

2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l’àmbit civil i social, drets en l’àmbit polític i de l’Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l’Estatut.

4. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l’Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat.

6. L’Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L’organització política (Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors) i l’organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona.

7. Coneixement de la ciutat des de l’1-1-2018: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.

8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.

9. El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat de L’Estat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

10. L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona.

11. L’Ordenança sobre l’ús de les vies i l’espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”.

12. L’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.

13. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d’habeas corpus.

14. Drets i deures dels funcionaris a l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Principis d’actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració.

15. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l’ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d’ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona 2015-2019. La violència de gènere i els delictes d’odi.

CURS DE PREPARACIÓ

Horari
Dissabte de 09.00 a 14.00 h o Dijous de 16.00 a 21.00 h (a triar)

Inici
Octubre de 2019

Calendari
D’octubre 2019 a juny del 2020 (9 mesos)

El curs de preparació és cíclic.Si finalitzat el curs amb les dates proposades no s’ha fet la prova o no està programada encara perquè no ha sortit la convocatòria, es torna a començar la preparació de nou en el mes de maig del 2020. En aquest supòsit, aquells alumnes que es hagin incorporat amb retard al curs, podran continuar fins a veure el temari complet.
Si per qualsevol circumstància, la prova s’avancés abans de finalitzar el curs de preparació octubre  2019 – juny 2020, s’ampliaria l’horari per tal de finalitzar el temari de preparació, abonant l’alumne la part proporcional que s’avanci.

PREU

Matrícula gratuïta

Pagament únic anticipat: 9 mesos * 115 € = 1035 € (-20% descuento ppp) = 828 € 

(El pagament únic anticipat és sol per a aquells participants que iniciïn el curs a l’octubre de 2019. Aquells que es vagin incorporant al grup iniciat no podran pagar el curs de forma anticipada, hauran de fer-lo de forma de pagament mensual)

Pagament mensual: 9 mensualitats de 115 € (1035 € total curs).

Important:

  •  Per a poder fer la reserva cal abonar la quota del primer mes de preparació + el cost total dels llibres del temari i dels qüestionaris (150 € aproximats) en efectiu i de forma anticipada.
  • I facilitar una fotocòpia de la llibreta bancària amb les dades bancàries per a domiciliar cada dia 1 de mes la mensualitat per a aquells que paguen el curs en la modalitat de pagament mensual.
  • Aquells que abonin el curs de forma anticipada, hauran d’abonar la quota total del curs + el cost total dels llibres del temari i dels qüestionaris (150 € aproximats) en efectiu i de forma anticipada

Apúntate aquí a la preparación de la OPOSICIÓN A POLICÍA LOCAL / GUARDIA URBANA 2020:

Nombre*:

Apellidos*:

Móvil*:

Teléfono fijo*:

E-mail*:

Verificación*: captcha

*Campos obligatorios

COLISEUM le informa que los datos personales recogidos en esta solicitud serán tratados de forma estrictamente confidencial.