A COLISEUM oferim PREPARACIÓ INTENSIVA per a les oposicions com a Policia Nacional 2019

INFORMACIÓ GENERAL

I. OFERTA D’OCUPACIÓ:
02/04/2019
VER DOGC
(https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4826.pdf)

II. PLACES: 2506 places.
De les quals: Lliure: 772 / Discapacitats: 40

III. REQUISITS:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir complerts 18 anys d’edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació.
c) No haver Estat condemnat per delicte dolós, ni separació del Servei de l’Estat, de l’Administració autonòmica, local o institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l’Exercici de funcions públiques.
d) No trobar-se inclòs en cap de les causes d’exclusions que impedeixin o menyscabin la Capacitat funcional o operativa necessària per a l’exercici de les Tasques pròpies de la Policia Nacional que vénen establertes en l’Annex III de la convocatòria.
e) Compromís de portar armes i, en el cas, d’arribar a utilitzar-les, que es prestarà a través de declaració d’empadronament.
f) Tenir una alçada mínima de 1,65 m. els homes i 1,60 m. les dones.
g) Estar en possessió del Permís de conducció de la classe B.
h) Estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent.

IV. CONVOCATORIA:
Pròximament 2020 – 2021 (Ver Convocatòria 2018) https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/18/pdfs/BOE-A-2018-5284.pdf

a) TIPO: El procediment selectiu és el d’oposició.
B) FEINES:
El Cos Nacional de Policia es divideix en quatre escales:
c) Superior: Comissaris Principals i Comissaris
d) Executiva: Inspectors Caps i Inspectors
e) Subinspecció: Subinspectors
f) Bàsica: Oficials de Policia i Policia

S’accedeix al Cos mitjançant Oposició lliure a les categories de Policia (Batxiller) i Inspectors (Llicenciat o Grau universitari). Des de cada categoria es pot ascendir a la immediata superior i successives fins a aconseguir la de Comissari Principal superant les oportunes proves selectives i cursos de promoció.

ESPECIALITATS
Les especialitats existents en el cos, a les quals es pot anar ascendint internament amb promocions són:

g) Servei d’Helicòpters
h) TEDAX (desactivació d’explosius)
i) Unitats de Cavalleria
j) Guies Canins
k) Unitats de NBQ – de Protecció Ambiental
l) Unitat de Subsòl
m) Brigada de Delictes Tecnològics
n) Unitat d’Intervenció Policial
o) Policia Científica
p) Policia de Proximitat
q) Unitat Central de Protecció
r) Grup Especial d’Operacions (GEO)

V. FASE D’OPOSICIÓ
Segons la convocatòria anterior, el procés selectiu dels aspirants constarà de les següents fases:

a) Oposició.
b) Curs de Formació.
c) Mòdul de formació pràctica.


TEMARI

Segons la darrera convocatòria:

1. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA

A) Ciències Jurídiques

1. El Dret: concepte i accepcions.
Les normes jurídiques positives: Concepte, estructura, classes i caràcters. El principi de jerarquia normativa. La persona en sentit jurídic: concepte i classes; seu naixement i extinció; capacitat jurídica i capacitat d’obrar. Adquisició, conservació i pèrdua de la nacionalitat espanyola. El domicili. El veïnatge civil.
2. La Constitució Espanyola (I):
Estructura i caràcters de la Constitució Espanyola de 1978. Els valors de la Constitució. Els principis del règim constitucional: Estat democràtic, Estat de dret, Estat social, Monarquia parlamentària i Estat autonomista. Els drets i deures fonamentals establerts a la Constitució: Especial referència als drets fonamentals i llibertats públiques, així com, a les garanties dels mateixos ia la suspensió dels drets i llibertats. El Defensor del Poble.
3. La Constitució Espanyola (II):
De la Corona. De les Corts Generals. Del Govern i l’Administració. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals. Del poder judicial. De l’organització territorial de l’Estat. Del Tribunal Constitucional. De la reforma constitucional.
4. La Unió Europea: Referència històrica.
El Dret derivat. Institucions més importants de la Unió Europea. La cooperació policial internacional.
5. L’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat:
Principis d’organització, funcionament i relacions amb els ciutadans; òrgans superiors i òrgans directius en l’organització central. El Govern: Composició, organització i funcions; el Govern en funcions.
6. Els funcionaris públics:
Concepte i classes. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.
7. El Ministeri d’Interior:
Estructura orgànica bàsica. La Secretaria de l’Estat de Seguretat. Estructura i funcions.
8. La Direcció General de la Policia.
Estructura orgànica i funcions dels serveis centrals i perifèrics de la Policia Nacional. La Policia Nacional: Funcions, escales i categories; sistemes d’accés; règim disciplinari i situacions administratives.
9. La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat:
Disposicions generals; principis bàsics d’actuació; disposicions estatutàries comunes. De les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat: Els drets de representació col·lectiva; el Consell de Policia; organització de les unitats de Policia Judicial; de les policies de les comunitats autònomes; de la col·laboració i coordinació entre l’Estat i les Comunitats Autònomes; de les Policies Locals.
10. Entrada.
Lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. Drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. L’entrada i sortida del territori espanyol. L’autorització d’estada i de residència.
11. De les infraccions en matèria d’estrangeria i el seu règim sancionador.
Tipus d’infraccions: infraccions lleus, infraccions greus i infraccions molt greus. Sancions. Prescripció de les infraccions i de les sancions. Efectes de l’expulsió i devolució. Efectes de la denegació d’entrada.
12. La protecció internacional.
Regles procedimentals per al reconeixement de la protecció internacional. Dels menors i altres persones vulnerables. Centres d’acollida a refugiats. Apàtrides i desplaçats.
13. Disposicions generals en matèria de seguretat privada a Espanya.
Coordinació. Empreses de seguretat privada i despatxos de detectius privats. Personal de seguretat privada. Serveis i mesures de seguretat.
14. Mesures per a la protecció d’infraestructures crítiques.
El Catàleg nacional d’infraestructures crítiques. El sistema de protecció d’infraestructures crítiques. Ciberseguretat.
15. Dret Penal: Concepte.
Principis informadors del Dret Penal. La infracció penal. Concepte material de delicte. Graus d’execució del delicte. Persones físiques i jurídiques criminalment responsables. Les conseqüències jurídiques de la infracció penal. Vigència temporal i espacial de la Llei Penal. L’edat penal i els seus efectes. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.
16. Noció de Dret Processal Penal.
Concepte de jurisdicció i de competència. Els òrgans de la jurisdicció penal. Concepte de denúncia i l’obligació de denunciar. La detenció: concepte i durada. L’obligació d’aturar. Els drets del detingut. El procediment d’habeas corpus. El ministeri fiscal: Funcions. La Policia Judicial.
17. Mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
Principis rectors. Sensibilització, prevenció i detecció. Drets de les dones víctimes de violència de gènere. Marc normatiu i actuacions encaminades a afavorir la igualtat entre homes i dones.
18. Introducció a la prevenció de riscos laborals.
Concepte general de treball. Concepte de salut i condicions de treball. El treball i la salut. Concepte general de riscos laborals. Principis generals de l’activitat preventiva. Conceptes de prevenció i protecció. Conseqüència dels riscos. Danys a la salut.
19. Marc normatiu bàsic en prevenció de riscos laborals.
La Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. RD 39/1997, Reglament dels serveis de prevenció. El RD 2/2006, sobre prevenció de riscos laborals en els funcionaris del Cos Nacional de Policia. El RD 67/2010 sobre adaptació de la Prevenció de Riscos Laborals en l’Administració General de l’Estat. Drets i deures bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals.

B) Ciències Socials

20. Drets Humans.
Declaració Universal de Drets Humans. Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals. Conveni contra la Tortura. Protocol facultatiu de la Convenció contra la tortura. Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura del Defensor del Poble.
21. Actituds i valors socials.
Formació de les actituds: Concepte, components i funcions. Estereotips, prejudicis i discriminació. Actituds de la personalitat autoritària: Xenofòbia i dogmatisme. Els grups socials.
22. Principis ètics de la societat actual.
Transmissió de valors en la societat actual: Procés de socialització. Llibertat responsabilitat. Igualtat – solidaritat. Tolerància. Contravalors, reaccions socials als valors majoritaris: Racisme, fanatisme, fonamentalisme, sectarisme, holiganisme.
23. Immigració.
Moviments migratoris: Concepte i causes de les migracions. Tipus i efectes. Les grans migracions a través de la història. Les migracions en l’actualitat. Integració social: Factor essencial de la cohesió social.
24. Concepte de geografia humana.
La ciutat, corrents d’estudi de la mateixa. Població, estructura i grups socials. La demografia: Densitat demogràfica, taxes de natalitat i mortalitat, creixement vegetatiu. La societat de masses. Contaminació i protecció del medi ambient.
25. La seguretat.
Concepte. Seguretat individual i seguretat col·lectiva. Seguretat pública i seguretat privada. La inseguretat. Teories explicatives de la delinqüència: Concepte, models explicatius i classes de delinqüència.
26. Drogodependències.
Conceptes de droga, consumidor, mètodes d’administració, addicció, dependència, tolerància, politoxicòmans. Classificació de les drogues. Últimes tendències en el consum de drogues en la nostra societat.
27. El desenvolupament sostenible.
Concepte. Coordinació i cooperació internacional. Societat i desenvolupament sostenible. Instruments de gestió ambiental.
28. Ortografia de la llengua espanyola.
Regles ortogràfiques. Ús de les lletres o grafemes. Ús de l’accent, dels signes ortogràfics i de les lletres majúscules i minúscules. Representació gràfica de les unitats lèxiques. Ortografia de les expressions procedents d’altres llengües, de noms propis i expressions numèriques.

C) Matèries Tecnicocientífiques

29. Parts i funcions bàsiques d’un ordinador.
Sistema operatiu Windows. Definició i funcionament bàsic, icones i objectes, gestió de les unitats d’emmagatzematge, organització de les dades en unitats, parts i funcionament de l’escriptori, l’explorador de Windows, la paperera de reciclatge, el panell de control, accessoris. Open Office.
30. Processador de textos Microsoft Word:
Elements bàsics, l’ajudant, operacions bàsiques, format de caràcter, paràgraf i pàgina, correcció d’un text, impressió, columnes, tabulacions, taules i gràfics.
31. Introducció a les xarxes informàtiques i tipus.
Internet i Intranet. Coneixement bàsic dels navegadors d’Internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Safari. Xarxes socials.
32. Delictes informàtics (Ciberdelinqüència).
Protecció de dades. Especial consideració al dret a la intimitat. La prova digital en el procés penal.
33. Noves Tecnologies per a la investigació del medi ambient.
Sistemes informàtics i simulació mediambiental. Teledetecció: sistemes. Sistemes globals de navegació per satèl·lit (GNSS). La telemàtica recolzada en la teledetecció.
34. Origen de les armes de foc.
Definició, classificació, categories i funcionament de les armes de foc: especial referència al reglament d’armes. Cartutx: Definició i components. Armes prohibides. Documentació que empara la tinença i port d’armes. Balística forense.
35. El vehicle prioritari.
Definició de vehicle prioritari. Facultats dels conductors de vehicles prioritaris. Comportament dels altres conductors respecte dels vehicles prioritaris. La conducció de vehicles en situació d’emergència. Utilització dels senyals d’emergència.
36. La Seguretat en la Conducció de Vehicles Prioritaris.
Definició de Seguretat Activa i Passiva. Sistemes de Seguretat Activa i Passiva en vehicles tipus turisme i motocicleta. Influència dels Sistemes de Seguretat en els accidents de trànsit. Repercussió dels Sistemes de Seguretat en la conducció policial i trasllat de detinguts.
37. Prevenció de Riscos Laborals en seguretat viària.
Factors del Trànsit i la seva influència en la sinistralitat viària. Factor Humà, Factor ambiental i Factor Vehicle. Riscos Laborals en la conducció de vehicles prioritaris. Equips de protecció individual del conductor i passatgers de vehicles policials. Estratègies i manteniment preventiu del vehicle prioritari.
38. Planimetria: definició.
Pla de referència, coordenades cartesianes i coordenades polars. Planimetria urbana: plànol ortogonal, pla ràdio cèntric, pla irregular. Planimetria pericial. Planimetria forense.
39. La comptabilitat.
Els comptes de l’empresa: el balanç, els comptes de pèrdues i guanys, la memòria. El balanç de situació i el seu contingut: actiu, passiu i patrimoni net. L’IVA: funcionament comptable.
40. L’energia.
Definició. Unitats de Mesura. Formes d’Energia. Transformació de l’energia: rendiment. Fonts d’energia: classificació

 

 

 

CURS DE PREPARACIÓ

Horari
Dissabte de 09.00 a 14.00 h o Dimarts de 16.00 a 21.00 h (a triar)

Inici
Octubre de 2019

Calendari
D’octubre 2019 a juny del 2020 (9 mesos)

El curs de preparació és cíclic.Si finalitzat el curs amb les dates proposades no s’ha fet la prova o no està programada encara perquè no ha sortit la convocatòria, es torna a començar la preparació de nou en el mes de maig del 2020. En aquest supòsit, aquells alumnes que es hagin incorporat amb retard al curs, podran continuar fins a veure el temari complet.
Si per qualsevol circumstància, la prova s’avancés abans de finalitzar el curs de preparació octubre  2019 – juny 2020, s’ampliaria l’horari per tal de finalitzar el temari de preparació, abonant l’alumne la part proporcional que s’avanci.

PREU

Matrícula gratuïta

Pagament únic anticipat: 9 mesos * 115 € = 1035 € (-20% descuento ppp) = 828 € 

(El pagament únic anticipat és sol per a aquells participants que iniciïn el curs a l’octubre de 2019. Aquells que es vagin incorporant al grup iniciat no podran pagar el curs de forma anticipada, hauran de fer-lo de forma de pagament mensual)

Pagament mensual: 9 mensualitats de 115 € (1035 € total curs).

Important:

  •  Per a poder fer la reserva cal abonar la quota del primer mes de preparació + el cost total dels llibres del temari i dels qüestionaris (150 € aproximats) en efectiu i de forma anticipada.
  • I facilitar una fotocòpia de la llibreta bancària amb les dades bancàries per a domiciliar cada dia 1 de mes la mensualitat per a aquells que paguen el curs en la modalitat de pagament mensual.
  • Aquells que abonin el curs de forma anticipada, hauran d’abonar la quota total del curs + el cost total dels llibres del temari i dels qüestionaris (150 € aproximats) en efectiu i de forma anticipada

Apúntate aquí a la preparación de la OPOSICIÓN A POLICÍA NACIONAL 2019:

Nombre*:

Apellidos*:

Móvil*:

Teléfono fijo*:

E-mail*:

Verificación*: captcha

*Campos obligatorios

COLISEUM le informa que los datos personales recogidos en esta solicitud serán tratados de forma estrictamente confidencial.