A COLISEUM oferim PREPARACIÓ INTENSIVA per a les oposicions com a Administratiu a la Generalitat de Catalunya 2019

INFORMACIÓ GENERAL

I. OFERTA D’OCUPACIÓ:
20/04/2017
VEURE DOGC (https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7353/1605206.pdf)

II. PLAZAS: 825 places
De les quals: Lliure: 440 / Discapacitats: 13 / Promoció interna: 360 / Promoció interna discapacitats: 12

III. REQUISITS DE TITULACIÓ:
Batxiller o equivalència (Cicle Formatiu Grau Superior o Accés Universitat més de 25 anys)

IV. CONVOCATÒRIA:
Pròximament (2019)

TEMARI

1. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA

Tema 1/ Constitució i ordenament jurídic.
Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. L’ordenament jurídic: fonts. Incidència del dret comunitari en l’ordenament jurídic espanyol: fonts del dret comunitari; les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 2/ Institucions estatals.
El Cap d’Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble.

Tema 3/ Organització territorial de l’Estat.
Organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes: estatuts d’autonomia, distribució de competències i finançament. Les entitats locals: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals.

Tema 4/ L’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Relacions de la Generalitat amb l’Estat, altres comunitats autònomes, les entitats locals i la Unió Europea i l’acció exterior.

Tema 5/ Institucions de la Generalitat de Catalunya.
Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

Tema 6/ Administració pública i ciutadania.
Administració Pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.

Tema 7/ Organització de l’Administració de la Generalitat.
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Òrgans: centrals i perifèrics; actius i consultius; col·legiats. L’Administració institucional o instrumental: organismes autònoms i empreses públiques.

Tema 8/ Principis i tècniques de l’organització administrativa.
Principis de l’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions. El principi de jerarquia. Delegació. Avocació. Substitució. Encàrrec de gestió. Delegació de signatura. Suplència. El principi de coordinació.

Tema 9/ L’acte administratiu L’acte administratiu.
Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables

Tema 10/ El procediment administratiu.
Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença de ciutadans i ciutadanes.

Tema 11/ Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l’Administració.
Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 12/ Els contractes del sector públic.
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L’òrgan de contractació a l’Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l’empresari. La classificació empresarial i el Registre d’empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.

Tema 13/ Procediment de la contractació administrativa.
Preparació dels contractes. L’expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L’adjudicació del contracte: formes d’adjudicació. L’adjudicació i la formalització. Incidències en l’execució del contracte.

Tema 14/ Gestió del patrimoni de la Generalitat.
L’activitat administrativa de foment El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l’activitat de l’administració pública. L’activitat de foment. Les subvencions: concepte, gestió i tramitació.

3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

Tema 15/ Estructura i ordenació de l’ocupació pública.
Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registre general de personal.

Tema 16/ Accés a l’ocupació pública, mobilitat i carrera professional.
Oferta d’ocupació pública. Selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. Selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.

Tema 17/ Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat Retribucions i nòmines.
Vacances llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.

Tema 18/ Règim del personal laboral de l’Administració de la Generalitat Normativa laboral.
Convenis col·lectius: el conveni col·lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball: conceptes, subjectes i forma. Contingut del contracte de treball. Modalitats, modificació, suspensió i extinció.

Tema 19/ Seguretat Social Sistema espanyol de Seguretat Social.
Les entitats gestores de la Seguretat Social a Catalunya. Règim general i règims especials. Afiliació i cotització al sistema de la Seguretat Social. Altes i baixes. Acció protectora: contingències cobertes i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.

4. GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA

Tema 20/ La comptabilitat pública.
La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.

Tema 21/ El pressupost de la Generalitat de Catalunya.
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost: la classificació orgànica, econòmica, funcional i per programes i territorial.

Tema 22/ Els recursos de la Generalitat de Catalunya.
Procedència dels recursos de la Generalitat de Catalunya. El cicle pressupostari: elaboració, tramitació parlamentària i aprovació. La pròrroga del pressupost.

Tema 23/ El pressupost per programes.
El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

Tema 24/ L’execució del pressupost.
Execució del pressupost: concepte i marc legal. Execució de l’estat de despeses: autorització, disposició i obligació. Procediment especial: pagaments a justificar. Execució de l’estat d’ingressos: dret, reconeixement, liquidació i recaptació. Documents comptables i pressupostaris.

Tema 25/ Els crèdits pressupostaris i les modificacions.
Caràcter dels crèdits pressupostaris. Les modificacions pressupostàries: concepte, marc legal, procediment general i tipus.

Tema 26/ El control pressupostari.
Control pressupostari: Intervenció General, Sindicatura de Comptes i Parlament. Sistemes d’informació economicofinancera.

5. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Tema 27/ Les administracions públiques i la societat de la informació.
Protecció de dades de caràcter personal. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal.

Tema 28/ Organització i qualitat Organització, mètode de treball i els circuits administratius.
Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis La qualitat a l’Administració Pública.

Tema 29/ Atenció al ciutadà i a la ciutadana.
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica i escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Tema 30/ Tractament i gestió de la documentació.
Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Tema 31/ Els documents administratius.
Redacció de documents administratius i tipologia de documents

CURS PREPARACIÓ

Horari
Dissabtes de 09.00 a 14.00 h (5h)

Inici
Dissabte 5 d’octubre de 2019

Calendari
D’octubre de 2019 a maig del 2020 (8 mesos)

El curs de preparació és cíclic. Si finalitzat el curs amb les dates proposades no s’ha fet la prova o no està programada encara perquè no ha sortit la convocatòria, es torna a començar la preparació de nou en el mes de abril del 2020. En aquest supòsit, aquells alumnes que es hagin incorporat amb retard al curs, podran continuar fins a veure el temari complet. Si per qualsevol circumstància, la prova s’avancés abans de finalitzar el curs de preparació juliol2019-març2020, s’ampliaria l’horari per tal de finalitzar el temari de preparació, abonant l’alumne la part proporcional que s’avanci.

Preu

Matrícula gratuïta

Pago únic anticipat: 8 meses * 135 € = 1080 € (-20% descompta) = 864 €
(El pagament únic anticipat és només per a aquells participants que iniciïn el curs a l’octubre de 2019. Aquells que es vagin incorporant al grup iniciat no podran pagar el curs de forma anticipada, hauran de fer-ho de forma de pagament mensual)

Pagament mensual: 8 mensualitats de 135 € (1080 € total curs)

Important:

  • Per poder fer la reserva cal abonar la quota del primer mes de preparació + el cost total dels llibres del temari i dels qüestionaris (100 € aproximats) en efectiu i de forma anticipada.
  • I facilitar una fotocòpia de la llibreta bancària amb les dades bancàries per domiciliar cada dia 1 de mes la mensualitat per a aquells que paguen el curs en la modalitat de pagament mensual.
  • Aquells que abonin el curs de forma anticipada, hauran d’abonar la quota total del curs + el cost total dels llibres del temari i dels qüestionaris (100 € aproximats) en efectiu i de forma anticipada.

Apúntate aquí a la preparación de la OPOSICIÓN A ADMINISTRATIVOS DE LA GENERALITAT 2019:

Nombre*:

Apellidos*:

Móvil*:

Teléfono fijo*:

E-mail*:

Verificación*: captcha

*Campos obligatorios

COLISEUM le informa que los datos personales recogidos en esta solicitud serán tratados de forma estrictamente confidencial.